Odszkodowania powypadkowe - komunikacyjne - co warto wiedzieć

Każdego dnia w Polsce ginie średnio 11 osób. Ponad 100 zostaje również rannych w wypadkach komunikacyjnych. Nasze drogi należą do najniebezpieczniejszych w Europie. Ze względu na powszechność wypadków drogowych konieczne było wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi. W określonych przypadkach pozwala to na uzyskanie odszkodowania po wypadku. Poszkodowany otrzymuje odszkodowanie za wszelkie szkody osobowe lub rzeczowe poniesione w wyniku kolizji drogowej lub wypadku. Odszkodowanie to ma na celu finansową rekompensatę szkody.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek?

W ramach ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, który spowodował wypadek, można uzyskać odszkodowanie powypadkowe. W tym przypadku odszkodowanie powypadkowe dotyczy zdarzeń, które mają miejsce podczas ruchu pojazdu, np. jego zatrzymania lub postoju, bezpośredniego załadunku lub rozładunku. Odszkodowanie powypadkowe może być również należne, jeżeli do powstania szkody przyczynił się zespół pojazdów mechanicznych. Może to dotyczyć samochodu i przyczepy. Ubezpieczenie OC obejmuje również szkody w pojazdach, które są holowane razem. W takich przypadkach odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel pojazdu holującego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC, gdy właściciel lub kierowca jest do tego zobowiązany z powodu szkody. Dotyczy to obrażeń ciała, śmierci lub rozstroju zdrowia. W większości przypadków firma ubezpieczeniowa jest odpowiedzialna za wypłatę należnego odszkodowania. Przejmuje to odpowiedzialność sprawcy wypadku. Jeśli jednak sprawca nie jest objęty polisą OC lub jest nieznany, pojawiają się problemy. Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy? W celu zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie należy zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG może wypłacić odszkodowanie również w przypadku ogłoszenia upadłości przez ubezpieczyciela.

Szczegółowy opis szkód i strat wraz z oszacowaniem ich wartości jest podstawą do tego, jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny lub szkodę. Należy zebrać całą dokumentację, w tym rachunki, aby potwierdzić koszty związane z wypadkiem. Wśród tych dokumentów mogą być rachunki za leki, konsultacje czy rehabilitację. Wiarygodna dokumentacja medyczna jest wymagana zarówno w przypadku szkód na zdrowiu psychicznym jak i fizycznym. Osoba poszkodowana powinna rozpocząć zbieranie wszystkich niezbędnych dokumentów jak najszybciej po wypadku. Należy pamiętać, aby w oświadczeniu zawrzeć wszystkie istotne informacje dotyczące wypadku. Ważne jest również wykonanie zdjęć miejsca wypadku oraz sporządzenie notatek dla policji.

Każda osoba, która została poszkodowana w wypadku drogowym może ubiegać się o odpowiednie odszkodowanie. Jeśli wypadek spowodował śmierć poszkodowanego, roszczenie o odszkodowanie przechodzi na najbliższych krewnych. Świadczenia te wypłacane są z OC sprawcy wypadku. Jeżeli ofiara wypadku uciekła z miejsca zdarzenia i trudno jest ją zidentyfikować, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie powypadkowe.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania jak uzyskać odszkodowanie w Gdańsku lub Warszawie, Krakowie. Poznaniu. Lublinie, lub w innych miastach w kraju. Przeprowadzimy Cię przez cały proces odszkodowawczy, zapewniając fachowe doradztwo prawne i profesjonalną pomoc.

O jaką kwotę odszkodowania można się ubiegać po wypadku?

Jeśli posiadasz notatkę z miejsca wypadku i przyznanie się do winy, możesz już zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli szkoda nie ma związku z przestępstwem, masz trzy lata na jej zgłoszenie. Rekonstrukcja zdarzenia i określenie jego skutków jest łatwiejsze, jeśli działasz szybko. Szkodę można zgłosić telefonicznie lub przez Internet. Załącz wszelkie załączniki, takie jak zdjęcia, do formularza roszczeniowego online. W postaci szkód, które powstały w wyniku zdarzenia.

Możesz ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego:

  • 3 lata - Od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie, a osoba (lub firma), która jest zobowiązana do jej naprawienia (nie później niż 10 lat od wypadku lub kolizji).
  • 20 lat - Od dnia wyrządzenia szkody, jeśli ma ona związek z przestępstwem (wykroczenie, zbrodnia) lub jeśli nie jest znany sprawca.

Jakie odszkodowanie przysługuje z tytułu odpowiedzialności sprawcy?

Kodeks cywilny NIE zawiera żadnych przepisów dotyczących kryteriów, które będą decydowały o wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne. Kryteria takie można jednak znaleźć w orzecznictwie, które wskazuje na następujące kwestie:

  • Rodzaj i rozmiar doznanych cierpień psychicznych i fizycznych
  • skutki doznanych obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu
  • czas trwania skutków wypadku komunikacyjnego
  • Rodzaj dotychczas wykonywanej pracy, utrata zdolności do wykonywania zawodu w związku ze skutkami wypadku
  • Czas trwania leczenia lub koszty rehabilitacji i związane z tym koszty
  • Wpływ wypadku i jego następstw na życie osoby poszkodowanej i jej rodziny.

Istnieje wiele możliwości uzyskania odszkodowania po wypadku. Osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie za szkodę majątkową i osobową. Odszkodowanie definiowane jest jako zwrot kosztów lub rekompensata strat poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Innym rodzajem odszkodowania jest zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i fizyczne.

Dowiedz się więcej: Zaniżone odszkodowanie – co zrobić, gdy nie zgadzamy się z wyceną szkody?